NACIONALNE POKLICNE KVALIFIKACIJE

NPK SOCIALNI OSKRBOVALEC/OSKRBOVALKA NA DOMU

Priprave na NPK Socialni oskrbovalec/oskrbovalka so namenjene vsem,  ki opravljate delo na področju socialne oskrbe starejših, invalidnih in drugih oseb s posebnimi potrebami, vsem, ki se želite usposobiti za delo v ustanovah, ki izvajajo oskrbo na domu ali socialno – varstvenih ustanovah, vsem, ki se želite usposobiti za delo v zdraviliščih in zavodih za rehabilitacijo ter vsem, ki želite delati kot samozaposleni oskrbovalci na domu.

Program je primeren tudi za vse, ki izvajate ali boste izvajali pomoč na domu. Obvezen pa za vse, ki se želite vključiti v postopek certificiranja za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije Socialni oskrbovalec/ socialna oskrbovalka na domu.  

Posamezne module priporočamo tudi tistim, ki negujejo svoje bližnje in bi želeli izvedeti več o osebni oskrbi, demenci, prvi pomoči ali o zdravem in dietnem prehranjevanju.

Usposabljanje nudi osnovo za pridobitev NPK socialni oskrbovalec na domu in traja 150 šolskih ur. Teoretični del usposabljanja poteka na Ljudski univerzi Lendava, praktično usposabljanje pa poteka v domovih starejših občanov. Program pa je potrjen s strani Socialne zbornice Slovenije.

Po opravljenem teoretičnem in praktičnem delu programa se udeleženci lahko prijavijo na opravljanje izpita za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije.

Vpisni pogoji:

  • končana  osnovna šola,
  • vsaj 5 let delovnih izkušenj na področju dela z ljudmi ali vsaj 1 leto delovnih izkušenj na področju socialne oskrbe starejših, invalidnih in drugih oseb s posebnimi potrebami (tudi neformalne izkušnje),
  • starost vsaj 23 let.

 

NPK POMOČNIK/POMOČNICA KUHARJA

Priprave za pridobitev certifikata NPK Pomočnik/pomočnica kuharja so namenjene vsem, ki bi se želeli usposobiti za izvajanje pomoči v kuhinjah ter se zaposlili v gostinskem obratu in tistim, ki si želijo pridobiti potrdilo o svojem znanju in spretnostih kuhanja, ki se upošteva na nacionalni ravni. Program priprav zajema teoretične in praktične vsebine v obsegu 80 ur . Teoretični del usposabljanja poteka na Ljudski univerzi Lendava (20 ur), praktični del pa v kuhinji Term Lendava (60 ur).

Celotna izvedba NPK Računovodja poteka v dveh delih. V prvem delu kandidati pridobijo ustrezna znanja in veščine za uspešno preverjanje. V drugem delu kandidatu pomagamo pripraviti portfolio, ki ga nacionalna komisija ovrednoti in prizna ali pa določi dodatne naloge. Ob zaključku preverjanja komisija izda javno lisitno – certifikat NPK. ki dokazuje usposobljenost za opravljanje poklica. Certifikat ima veljavo tudi na ravni EU.

Po opravljenem teoretičnem in praktičnem delu programa se udeleženci lahko prijavijo na opravljanje izpita za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije.

Edini pogoj, ki ga morate izpolnjevati, je dokončana osnovna šola in starost vsaj 17 let.

 

NPK RAČUNOVODJA ZA MANJŠE DRUŽBE, SAMOSTOJNE PODJETNIKE IN ZAVODE

Usposabljanje udeležence pripravlja na certificiranje NPK Računovodja za manjše družbe, samostojne podjetnike in javne zavode in obsega 104 ure. Sestoji se iz teoretičnega in praktičnega dela, in sicer se praktični del usposabljanja izvaja v računalniški učilnici, na računalnikih, kjer je nameščena programska oprema za knjiženje poslovnih dogodkov, programska oprema za poročanje (glavna knjiga) in urejeni dostopi za potrebe zunanjega poročanja.

Celotna izvedba NPK Računovodja poteka v dveh delih. V prvem delu kandidati pridobijo ustrezna znanja in veščine za uspešno preverjanje. V drugem delu kandidatu pomagamo pripraviti portfolio, ki ga nacionalna komisija ovrednoti in prizna ali pa določi dodatne naloge. Ob zaključku preverjanja komisija izda javno lisitno – certifikat NPK. ki dokazuje usposobljenost za opravljanje poklica. Certifikat ima veljavo tudi na ravni EU.

S certifikatom NPK dokazujete, da ste usposobljeni za zahtevnejša dela v računovodstvu, kamor sodijo načrtovanje, organiziranje in vodenje delovnega procesa v računovodstvu, sestavljanje različnih računovodskih predračunov in obračunov, izvajanje računovodskega proučevanja in izdelava poročila, izvajanje računovodskih del v javnem sektorju in v računovodskih servisih. Tudi če izkušnje pri delu v računovodstvu že imate, priporočamo program priprav na pridobitev certifikata.

Vpisni pogoji:

– zaključena splošna ali srednja strokovna izobrazba in
– osnovno znanje knjigovodstva.

 

NPK MIG/MAG VARILEC

Usposabljanje udeležence pripravlja na certificiranje NPK MIG/MAG varilec in obsega 130 ur. Slušatelji se v 40 urah teoretičnega in 90 urah praktičnega usposabljanja seznanijo s kontrolo kakovosti dela v skladu s standardi in predpisi, izvajanjem varilnih reparaturnih del po predpisanem načinu MIG/MAG varjenja, varovanju zdravja in okolja ter vzdrževanjem in popravili opreme.

Udeležencem v času usposabljanja pomagamo tudi pri pripravi portfolija, ki ga morajo predložiti v postopku preverjanja in potrjevanja poklicne kvalifikacije, saj tudi z njim dokazujejo svojo usposobljenost in znanje za učinkovito opravljanje nalog.

S certifikatom NPK dokazujete, da ste usposobljeni za varjenje po MIG/MAG načinu.

Vpisni pogoj:

  • zdravniško potrdilo o ustreznem zdravstvenem stanju.

 

NPK CEVAR/CEVARKA

Cevar dela na področju priprave, obdelave, varjenja in montaže cevi in cevnih priključkov v delovni skupini, v kateri sodelujeta še pomočnik in varilec.

Usposabljanje za pridobitev NPK Cevar/cevarka obsega 180 ur, in sicer 60 ur teoretičnega in 120 ur praktičnega usposabljanja. Med izobraževanjem si udeleženci pridobijo teoretično in praktično znanje s področja poznavanja načrtov, izometrije cevnih vodov, rokovanja z orodji, stroji in napravami ter spoznajo postopke izračuna osnovnih elementov cevovoda, obdelave, sestave in montaže cevnih vodov ter varnosti in zdravja pri delu.

Zaželeno je, da udeleženci imajo dobro prostorsko predstavo o poteku cevovodov in njihovih sestavnih delov, saj naloge opravljajo na osnovi tehnične dokumentacije, kar pomeni, da morajo znati prebirati načrte.

Vpisni pogoji:

  • poklicna izobrazba,
  • zdravniško potrdilo o ustreznem zdravstvenem stanju.

Dodatne informacije:

Sonja Feher

tel: 02/578-91-94

mail: sonja.f@lulendava.si