Svetovalec za kakovost

Svetovalec za kakovost izobraževanja odraslih je oseba z ustreznimi strokovnimi kompetencami, ki svetuje vsem, ki so v izobraževalni organizaciji vključeni v procese uvajanja in izpeljevanja samoevalvacije oz. svetuje v procesih opredeljevanja, presojanja in razvijanja kakovosti, da bi ti procesi potekali učinkovito in prinašali rezultate, ki bi omogočali nenehen razvoj kakovosti. Svetovalec za kakovost izobraževanja odraslih opravlja tudi vlogo koordinatorja različnih aktivnosti za razvoj kakovosti izobraževanja odraslih v izobraževalni organizaciji in po dogovoru v skupini/komisiji za kakovost tudi izpeljuje dogovorjene aktivnosti.

 

KAJ IN KAKO DELA SVETOVALEC ZA KAKOVOST IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH V IZOBRAŽEVALNI ORGANIZACIJI – VRSTA SVETOVANJA:

Informiranje: Svetovalec nudi različne informacije, ki so potrebne v postopkih presojanja in razvijanja kakovosti v izobraževanju odraslih.

Nasvetovanje: Svetovalec za kakovost izobraževanja odraslih pomaga s svojimi izkušnjami in poznavanjem primerov dobre prakse sprejeti odločitev o načinu izpeljave določene faze v procesu opredeljevanja, presojanja in razvijanja kakovosti v izobraževanju odraslih.

Svetovanje: Svetovalec za kakovost celostno in poglobljeno razčlenjuje posamezno fazo izpeljave opredeljevanja, presojanja in razvijanja kakovosti ter na podlagi lastnega specializiranega znanja in izkušenj oblikuje svetovalno mnenje. Mnenje je v pomoč izobraževalni organizaciji pri izpeljavi določene faze v procesu opredeljevanja, presojanja in razvijanja kakovosti v izobraževanju odraslih.

Usposabljanje: Če svetovalec za kakovost izobraževanja odraslih opazi, da imajo sodelavci pri izpeljavi določene faze v procesu opredeljevanja, presojanja in razvijanja kakovosti v izobraževanju odraslih, težave, jih usmeri v študij dodatne literature, k iskanju ustreznega izobraževanja, da jim informacije, na koga se lahko v zvezi s problemom obrnejo.

Ovrednotenje: Svetovalec za kakovost izobraževanja odraslih skupini/komisiji za kakovost pomaga, da le-ta lahko ocenjuje, kako napreduje v postopku opredeljevanja, presojanja in razvijanja kakovosti v izobraževanju odraslih.

 

NAČELA SVETOVANJA

Neodvisnost: Svetovalec nudi svetovalne storitve v skladu z etičnimi načeli svetovalnega dela neodvisno od kakršnihkoli ekonomskih, političnih, stanovskih, prestižnih ali osebnih razlogov, ki bi zmanjšali kakovost svetovalnega dela. Svetovalec je v procesu svetovanju samostojna, avtonomna strokovna oseba, ki je zavezana strokovnim izhodiščem in znanju, na podlagi katerega je prejel licenco za opravljanje dela.

Zaupnost: V procesih opredeljevanja, presojanja in razvijanja kakovosti imamo nenehno opraviti z različnimi, tudi osebnimi podatki in z ocenami o kakovosti posameznih procesov in dosežkov. Informacije, ki jih svetovalec pridobi, so zaupne in namenjene izključno opredeljevanju, presojanju in razvijanju kakovosti.

Objektivnost: Svetovalec za kakovost mora biti objektiven, pri svojem delu ne sme izhajati iz sebe ali iz organizacije, v kateri je zaposlen, ampak iz strokovnih podlag, na katerih temelji njegovo delo. Vse njegovo delo, kakor tudi vsi izsledki, rezultati, dognanja morajo temeljiti na realnih dejstvih, četudi za organizacijo niso najbolj ugodna.

Dostopnost: Svetovanje naj bo omogočeno vsem, ki so v izobraževalni organizaciji vključeni v procese presojanja in razvijanja kakovosti, ne glede na položaj, ki ga imajo v organizaciji za izobraževanje odraslih.

Strokovnost: Svetovalne storitve morajo biti čim bolj strokovne, v skladu z najnovejšimi spoznanji v različnih strokah, ki zadevajo svetovanje in kakovost v izobraževanju odraslih. Svetovalec za kakovost mora dobro poznati področje izobraževanja odraslih.

Hitra odzivnost: Svetovalec v odvisnosti od objektivnih pogojev dela zagotavlja hitro odzivnost glede na potrebe skupine/komisije za kakovost v izobraževalni organizaciji.

Samopreverjanje kakovosti svetovalnega dela: Za to, da svetovalec lahko zagotavlja kakovostne svetovalne storitve, svoje svetovalno delo sistematično spremlja in vrednoti; uporablja različne metode samoevalvacije; vsak svetovalec za kakovost izobraževanja odraslih samopreverja kakovost lastnega dela. Na tej podlagi uvaja potrebne spremembe v lastno delo, načrtuje svoje dodatno spopolnjevanje in druge ukrepe za stalno kakovostno rast svetovalnega del