Poročila komisije

POROČILO O DELU SKUPINE ZA KAKOVOST V LETU 2016

V letu 2016 se je skupina za kakovost sestala na petih srečanjih. Prioritetne naloge skupine za kakovost, ki deluje na Ljudski univerz Lendava in jo sestavljajo Rahela Hojnik Kelenc, Dragica Smej, Marija Unger, Silvija Hajdinjak Prendl in Sonja Feher, so bile usmerjene v pripravo vloge za podaljšanje pravice do uporabe zelenega znaka kakovosti.

Tako smo v letu 2016:

 1. Izbrale kazalnike kakovosti, ki jih želimo presojati.
 2. Pripravile samoevalvacijski načrt.
 3. Pripravile samoevalvacijsko poročilo
 4. Pripravile akcijski načrt s potrebnimi izboljšavami na področjih, ki si jih bomo izbrale za presojanje.
 5. O našem delu obveščale andragoški zbor in Svet Ljudske univerze Lendava.

Direktorica je delu skupine za kakovost v četrtletnih poročilih obveščala tudi ustanoviteljico, Občino Lendava.

Kazalnike kakovosti, ki smo si jih izbrale za presojanje smo predstavile zaposlenim. Nato smo v skupini za kakovost pripravile načrt pridobivanja podatkov in določile ciljne skupine, ki bodo sodelovale pri presojanju posameznega kazalnika. Pripravile smo instrumentarij za zbiranje podatkov, in sicer opomnike za vodene intervjuje in anketni vprašalnik za partnerske organizacije. Ko smo podatke zbrale, smo jih statistično obdelale, vodene intervjuje pa zapisale. Pregledale smo tudi baze podatkov o partnerskih organizacijah in sodelovanje LU Lendava pri razvojnih in strateških projektih na lokalni, regionalni in nacionalni ravni. Prav tako smo pregledale dokumentacijo projektov, ki smo jih izvedli ali jih izvajamo.

Obenem smo spremljale tudi promocijo LU in animacijo udeležencev, predvsem z začetkom septembra, ko smo začeli izvajati nova projekta v okviru razpisov MIZŠ. Direktorica je projekta, razen v medijih, promovirala tudi na sedežih podjetij, katerih zaposleni so naše ciljne skupine.

Iz akcijskega načrta, ki je v veljavi do konca leta 2016 so zaposlene na Ljudski univerzi Lendava naslednje aktivnosti:

 1. Za predavatelje so v okviru akcijskega načrta izvedle delavnico o motivaciji udeležencev za izobraževanje. Delavnica je bila slabše obiskana, saj se je zaradi pomanjkanja sredstev in s tem manjšega obsega predavateljev, andragoški zbor v zadnjih treh letih prepolovil.
 2. Sonja Feher se je konec leta 2016 na ACS udeležila Temeljnega programa usposabljanja vodij in svetovalcev v svetovalnih središčih ISIO.
 3. Internetno stran so dopolnili z informacijami o pridobljenih projektih.
 4. Skupaj z drugimi partnerji so izdelali zloženke o svetovanju.
 5. Prenovili so spletno stran, iz nje zbrisali nepotrebne informacije in jo tako naredili prijaznejšo uporabnikom.
 6. Direktorica je hospitirala na urah jezikovnih tečajev.
 7. Sodelovali so na prireditvi Senje za učenje.

Članice skupine za kakovost smo delo zaposlenih na LU Lendava spremljale. Veliko so se pojavljali tudi v medijih. Ugotovile smo, da so postali z različnimi projekti zanimivi za medije. Prav zaradi tega smo se meseca decembra odločile, da kazalnik Promocija in animacija pustimo v akcijskem načrtu tudi v naslednjih letih.