Nacionalni projekti

Trenutno izvajamo naslednje nacionalne projekte, in sicer smo za potrebe izvajanja vseh treh ustanovili konzorcij, katerega nosila je Ljudska univerza Murska Sobota. Ljudska univerza Lendava v okviru vseh treh projektov izvaja izobraževanje in podporno dejavnost svetovanja za potrebe območja UE Lendava.

KOMPETENCE 2016 – 2019

Namenjen je pridobivanju temeljnih in poklicnih kompetenc. Do marca 2019 bomo skupaj s partnerji v različne oblike izobraževanja vključili 2500 odraslih v Pomurski regiji. Že od septembra 2016  se lahko vključite v programe, ki vodijo do naslednjih temeljnih kompetenc: tuji jeziki, računalniške in digitalne kompetence, spodbujanje učenja in socialne vključenosti ter samoiniciativnost in podjetnost.

 

SVETOVANJE 2016 -2019

V okviru nacionalnega projekta Svetovanje 2016 – 2022 je tudi Ljudska univerza Lendava v svojo ponudbo uvedla podporno dejavnost svetovanja po modelu ISIO. V projektu je ena od konzorcijskih partnerjev, nosilec konzorcija pa je Ljudska univerza Murska Sobota. Dejavnost informiranja in svetovanja ISIO ter ugotavljanje in vrednotenje neformalno pridobljenega znanja je namenjeno predvsem zaposlenim (največ srednješolska izobrazba), ki potrebujejo dodatna usposabljanja, kvalifikacije ali prekvalifikacije, zaradi potreb na trgu dela in delovnem mestu.

 

SVETOVANJE ZA BREZPOSELNE 2017

meseca marca je bila Ljudska univerza Lendava uspešna tudi na razpisu Svetovanje za brezposelne 2017. Tudi pri tem projektu, ki se izvaja v Pomurju, je nosilka konzorcija ljudska univerza Murska Sobota, LU Lendava pa je eden od partnerjev. Do novembra 2017 bomo za brezposelne na območju UE Lendava izvajali informativno svetovalno dejavnost, ki bo vključevala tudi ugotavljanje in vrednotenje neformalno pridobljenega znanja, kar bo prispevalo k večji vključenosti v vseživljenjsko učenje in izboljšanju kompetenc posameznikov. Prav z dejavnostjo svetovanja namreč lahko prispevamo k enaki dostopnosti do vseživljenjskega učenja vsem ciljnim skupinam.